Kurs SURVIVAL – rozszerzony


Osoby powyżej 18 roku życia

Nabycie wiedzy i umiejętności bytowania w środowisku naturalnym oraz zasady zachowania bezpieczeństwa.

Zdobycie wiedzy z zakresu:

• Co to jest survival
• Przepisy prawne przebywania na terenach chronionych
• Wpływ czynników przyrody na organizm ludzki
• Psychologia przetrwania
• Zapoznanie się ze sprzętem i wyposażeniem
• Rośliny leśne (jadalne i trujące)
• Zasady udzielania pierwszej pomocy
• Zasady zabezpieczenia miejsca zdarzenia i ewakuacji

Nabycie umiejętności z zakresu:

• Nawigacja w terenie
• Techniki Rozpalania ognia
• Zdobywanie i filtracja wody
• Budowa schronienia przy pomocy dóbr natury
• Wykorzystanie liny- rodzaje węzłów
• Sygnalizacja alarmowa
• Rozpoznawanie roślin jadalnych i niejadalnych
• Pierwsza pomoc przedmedyczna

• Lokalizacja w terenie
• Podstawowe sprzęty (lina, nóż, kompas, GPS itp.)
• Pierwsza pomoc przedmedyczna- ćwiczenia

• Wprowadzenie teoretyczne- wykład dotyczący survivalu i psychologii przetrwania
• Rozpalanie ognia i ogniska
• Pozyskiwanie i oczyszczanie wody
• Ćwiczenia topograficzne na orientację w terenie
• Techniki wykorzystywania liny i sznurka
• Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w warunkach survivalowych
• Zachowania w przypadku ataku zwierząt
• Ocena stanu poszkodowanego
• Badanie wstępne
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
• Postępowanie w stanach nagłych (drgawki, cukrzyca, zatrucia, udar, wychłodzenie, przegrzanie)
• Postępowanie przy urazach mechanicznych (złamanie, zwichnięcie, krwotok, obrażenia części ciała, rany kąsane i szarpane)
• Sygnalizacja alarmowa

Okolice Poznania lub ustalona lokalizacja w Wielkopolsce

Ok. 10 osób (grupy zorganizowane)

400 zł / osoba

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie