Kurs doskonalący dla Ratowników medycznych (120pkt) -48h


Ratownicy medyczni

  • Utrwalenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych
  • Uzyskanie 120 pkt edukacyjnych

Zdobycie wiedzy z zakresu:

• System funkcjonowania i istota ratownictwa medycznego w Polsce i innych krajach
• Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w postępowaniu w sytuacjach nagłych zagrożeń
• Zasady współpracy z różnymi jednostkami działającymi w ratownictwie medycznym
• Zasady łączności- sprzęt do nawigacji satelitarnej
• Zasady i kryteria współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
• Postawa etyczna i poczucie odpowiedzialności jakość wykonywanych zadań
• Medyczne czynności ratunkowe

Nabycie umiejętności z zakresu:
1. System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach
2. Systemy powiadamiania ratunkowego
3. Łączność: podstawowe pojęcia, alfabet międzynarodowy, zasady komunikacji przez radiotelefon, sieć przywoławcza, sieć telefonii komórkowej, nowoczesne systemy łączności, Globalny System Pozycjonowania, Podstawy przekazu telemedycznego
4. Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa medycznego
5. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania
6. Zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową przy użyciu gotowego zestawu
7. Medyczne czynności ratunkowe, w szczególności
a) ocena stanu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu ustalenia postępowania i podjęcie
decyzji o dalszych medycznych czynnościach ratunkowych
b) Układanie osoby w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń
c) Prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u noworodka według obowiązujących standardów, zajęcia Medaid
d) bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych oraz przyrządowe przywracanie drożności
dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno – gardłowej, rurki nosowo– gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej, konikopunkcji
e) intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej
w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej,
f) Podawanie tlenu, wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem maski twarzowej, zastawki jednokierunkowej, worka oddechowego, respiratora, odsysanie dróg oddechowych
g) wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG, wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej, wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej, wykonywanie EKG, monitorowanie czynności układu oddechowego, monitorowanie czynności układu krwionośnego,
h) wykonywanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, wykonywanie dojśc¬ia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu,
i) odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,
j) cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka,
k) pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań
laboratoryjnych, oznaczanie poziomu glukozy, elektrolitów w surowicy, z użyciem dostępnego sprzętu, badanie gazometryczne krwi włośniczkowej,
l) opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego, asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów),
m) odbieranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,
n) segregacja medyczna w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, zajęcia Medaid
o) podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia,
p) przygotowywanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu,
8. Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych, a w szczególności:
a) stres (rodzaje, źródła, skutki, różnice indywidualne) w działaniach ratowniczych,
b) wpływ stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie,
c) zespół stresu pourazowego i jego objawy,
d) sytuacje trudne w kontakcie z poszkodowanymi i ich wpływ na sprawność funkcjonowania jednostki
i zbiorowości osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywanie kontaktu z poszkodowanym i udzielanie
wsparcia psychicznego,
e) zespołowe rozwiązywania problemów– umiejętność zachowania elastyczności w zmieniających się
warunkach,
f) style i techniki radzenia sobie ze stresem.
9. Egzamin zaliczający

• Wykłady
• Ćwiczenia praktyczne z pomocą sprzętu i urządzeń medycznych

Do uzgodnienia – bez ograniczeń

650 zł netto / osoba

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie