Kurs ALS


Kurs skierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonego nadzoru medycznego (SOR, pogotowie ratunkowe, OIOM, IT, izby przyjęć,). Uczestnicy kursu powinni mieć odpowiednie kwalifikacje medyczne oraz doświadczenie zawodowe.

• Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu (co najmniej cztery tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej uczestnika. Wynik testu nie wpływa na ocenę końcową po kursie. Od uczestników kursu oczekuje się kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.
• Intensywny kurs trwa 2 dni. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. W programie kursu znajdują się: wykłady, pokazy, dyskusje. Głównym sposobem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach (do 8 osób na 2-3 instruktorów) przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to 32 osoby (4 grupy po 8 osób).

• perspektywy ALS,
• przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia,
• ostre zespoły wieńcowe
• uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS,
• opieka poresuscytacyjna

• zaopatrzenie dróg oddechowych,
• monitoring, rozpoznawania zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowego EKG,
• defibrylacja,
• leczenia zaburzeń rytmu serca,
• równowagi kwasowo–zasadowej,
• zatrzymania krążenia (scenariusze ćwiczeniowe),
• zatrzymania krążenia w sytuacjach szczególnych /zanurzenie, podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia

• Wykłady
• Ćwiczenia praktyczne z pomocą sprzętu i urządzeń medycznych (symulacje sytuacji nagłych)
• Dyskusja ( etyczne i prawne aspekty zatrzymania krążenia, protokół DNAR)

·         Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomość algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia.

·         W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu.

·         Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego i praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Certyfikat wymaga aktualizacji co 4 lata.

Do uzgodnienia – praca w grupach ok. 8 osobowych

1200 zł netto / osoba

Pozostałe kursy i szkolenia w naszej ofercie